خلیل عقاب

1 فروردین 1303
خلیل طریقت پیما معروف به "پهلوان خلیل عقاب" در اول فروردین سال ۱۳۰۳ در فسا به دنیا آمد.
جایزه نقدی