دیتر هالروردن

5 September 1935
دیتر هالروردن یا دیدی Dieter Hallervorden هنرپیشه، کمدین و خواننده آلمانی است
جایزه نقدی