مختار سائقی

23 شهریور 1335
بازیگر و طراح صحنه و لباس سینما
جایزه نقدی