رضا شفیعی جم

10 تیر 1350
اصالتش کرمانشاهی است و بزرگ شده آریاشهر و همسایه رامبد جوان بود
جایزه نقدی