روز نامرد

23 خرداد

نیش نامرد از نیش عقرب بد تر است

پس بزن عقرب که دردش کمتر است

------------------------------

اگر نامردها نبودند، مردها شناخته نمیشدند

------------------------------

بعضی ها هستن که اگه بهشون روز مرد رو تبریک بگی، فکر میکنن داری بهش متلک میگی.

------------------------------

خیلی ها تو گوشی هاشون یک سری شماره دارن، و منتظر مناسبتی هستن که بهشون روز نامرد رو امروز تبریک بگن.

جایزه نقدی