روز ملی سینما

21 شهریور
از بهمن سال 1378 روز ملی سینما اعلام شده است
جایزه نقدی