ژول ورن

8 February 1828
نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی بود که بیشتر شهرت‌اش را مدیون نگارش کتاب‌های ماجرایی‌اش است که دنیای داستان‌های علمی - تخیلی را دگرگون کرد.
جایزه نقدی