آرتور سی. کلارک

16 December 1917

معروف به آرتور سی. کلارک، نویسنده، مخترع و دانشمند بریتانیایی است.

سه قانون کلارک:

  1. « هرگاه دانشمندی برجسته، اما سالخورده بگوید چیزی ممکن است، به احتمال قریب به یقین درست گفته‌ است. اما آنگاه که بگوید چیزی غیرممکن است، به احتمال زیاد اشتباه می‌ کند. »
  2. « تنها راه کشف محدودهٔ ممکن از غیرممکن، کمی پیشروی از ممکن به درون غیرممکن است. »
  3. « هر فناوری وقتی به حدی از پیشرفت برسد، دیگر نمی‌ توان آن را از جادو تفکیک کرد. »

انگلیسی: Sir Arthur Charles Clarke

جایزه نقدی