هدیه ایران

خلیل عقاب
خلیل طریقت پیما معروف به "پهلوان خلیل عقاب" در اول فروردین سال ۱۳۰۳ در فسا به دنیا آمد.
برندگان قرعه کشی