هدیه ایران

روز جهانی رقص

یک جشن جهانی رقص است که توسط کمیته رقص مؤسسه بین‌ المللی تئاتر (ITI) ، همکار اصلی هنرهای نمایشی یونسکو ایجاد شده‌ است.

29 April

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی