هدیه ایران

فریده سپاه منصور
در تهران متولد شد. او دیپلم نقاشی را از مدرسۀ هنرهای زیبا دریافت کرد و فعالیت خود را با بازی در تئاترهای دانشجوئی شروع کرد.
برندگان قرعه کشی