معنی اسم

مُظفرالدین

/mozaffaroddin/

(عربی) 1- آن که موجب پیروزی دین و آیین است، پیروزمند در دین؛ 2- (اَعلام) 1) مظفرالدین ازبک: از اتابکان آذربایجان [607-622 قمری]، پدر اتابک خاموش. به وسیله‌ی جلال الدین خوارزمشاه خلع شد؛ 2) مظفرالدین زنگی (= مظفر ابن مودود) از اتابکان فارس [558-571 قمری] و جانشین برادرش سنقر ابن مودود، که پس از او مدعیان را دفع کرد و در شیراز به حکومت پرداخت؛ 3) مظفرالدین شاه: شاه ایران [1278-1313 قمری] پسر ناصرالدین شاه و ولیعهد او [1278-1313 قمری]. در زمان او انقلاب مشروطه روی داد و او فرمان مشروطه را صادر کرد [1324 هجری].

محاسبه ابجد «مُظفرالدین»

کبیر وسیط صغیر
م 40 4 4
ظ 900 0 0
ف 80 8 8
ر 200 8 2
ا 1 1 1
ل 30 6 3
د 4 4 4
ی 10 10 1
ن 50 2 5
جمع عددی 1315 43 28

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

مُظفرالدین

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 6 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9