معنی اسم

کیارا

/kiyārā/

تاسه، میل و خواهش به خوردن چیزهای بی‌قاعده (ناباب) چنانکه این حالت در زنان آبستن پدید می‌آید. [دکتر معین در جلد پنجم برهان (ص239) آورده است بنا بر قاعده‌ی تبدیل «و» به «گ» به نظر می‌رسد اصل کلمه «گیار» بوده (= ویار) و «ا» آخر کلمه الف اطلاق است در آخر شعر، و فرهنگ نویسان آن را جزو کلمه گرفته‌اند و در همین کتاب (منظور برهان) این اشتباه نظیر دارد].

محاسبه ابجد «کیارا»

کبیر وسیط صغیر
ک 20 8 2
ی 10 10 1
ا 1 1 1
ر 200 8 2
ا 1 1 1
جمع عددی 232 28 7

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

اریکا رایکا محمّدسلیم کُبری کیارا

جدول ارزشی حروف ابجد:

  الف ب ج د ه‍ و ز
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 6 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9