هدیه ایران

بیل گیتس
رئیس مایکروسافت (غیر اجرایی)
وی نخستین بار در سال 1994 در رتبه نخست از فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت و برای 15 سال پیاپی در صدر این فهرست قرار داشت.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی