هدیه ایران

ملی شدن صنعت نفت ایران
مجلس سنا رأی مجلس شورای ملی را در مورد ملی شدن صنعت نفت تأیید کرد و محمدرضا پهلوی نیز آن را امضا کرد.

مناسبت های دیگر در این روز

برندگان قرعه کشی