هدیه ایران

نام های پسر و دختر که با حرف «ل» شروع میشوند

1 2 3 4 

لَیلیا /lailiyā/ 1- شب؛ 2- (در عربی) لیل؛ 3- [هزاورش LYLYA (در پهلوی) shap (شب)].
توضیحات بیشتر

لَیِنا /layenā/ (عربی) (مؤنث الین) 1- نرم تر؛ 2- (به مجاز) مهربان تر، خوشخوتر.
توضیحات بیشتر

1 2 3 4 
برندگان قرعه کشی