هدیه ایران

معنی اسم

محمّدظاهر

/m.-zāher/

1- (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و ظاهر؛ 2- (اعلام) محمدظاهرشاه [1914-2007 میلادی] پادشاه افغانستان [1933-1973 میلادی]؛ در جنگ جهانی دوم بی طرفی افغانستان را حفظ کرد در سال [1956 میلادی] یک برنامه ی پنج ساله برای ساختن راه و توسعه ی معادن و صنایع، بهبود آموزش و پرورش و کشاورزی اجرا کرد که در سال 1961 میلادی با موفقیت به پایان رسید و بعد از آن برنامه پنج ساله دوم را به مرحله ی اجرا درآورد. در سال 1963 میلادی روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان را برقرار کرد. در سال 1973 میلادی با کودتای محمد داوود خان از سلطنت برکنار شد و پس از سقوط سلطنت به ایتالیا رفت. پس از شکست طالبان به عنوان پدر دولت به افغانستان بازگشت و مشاور دولت کرزای شد.

محاسبه ابجد «محمّدظاهر»

کبیر وسیط صغیر
م 40 4 4
ح 8 8 8
م 40 4 4
د 4 4 4
ظ 900 0 0
ا 1 1 1
ه 5 5 5
ر 200 8 2
جمع عددی 1198 34 28

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

جدول ارزشی حروف ابجد

  الف ب ج د
کبیر 1 2 3 4
وسیط 1 2 3 4
صغیر 1 2 3 4
  ه‍ و ز
کبیر 5 6 7  
وسیط 5 6 7  
صغیر 5 6 7  
  ح ط ی
کبیر 8 9 10  
وسیط 8 9 10  
صغیر 8 0 1  
  ک ل م ن
کبیر 20 30 40 50
وسیط 8 6 4 2
صغیر 2 3 4 5
  س ع ف ص
کبیر 60 70 80 90
وسیط 0 10 8 6
صغیر 6 7 8 0
  ق ر ش ت
کبیر 100 200 300 400
وسیط 4 8 6 4
صغیر 1 2 3 4
  ث خ ذ
کبیر 500 600 700  
وسیط 8 0 4  
صغیر 5 6 7  
  ض ظ غ
کبیر 800 900 1000  
وسیط 8 0 4  
صغیر 8 0 1  
  گ چ پ ژ
کبیر 40 9 6 21
وسیط 4 9 6 9
صغیر 4 0 6 3

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9

برندگان قرعه کشی