هدیه ایران

معنی اسم

مُظفرالدین

/mozaffaroddin/

(عربی) 1- آن که موجب پیروزی دین و آیین است، پیروزمند در دین؛ 2- (اَعلام) 1) مظفرالدین ازبک: از اتابکان آذربایجان [607-622 قمری]، پدر اتابک خاموش. به وسیله‌ی جلال الدین خوارزمشاه خلع شد؛ 2) مظفرالدین زنگی (= مظفر ابن مودود) از اتابکان فارس [558-571 قمری] و جانشین برادرش سنقر ابن مودود، که پس از او مدعیان را دفع کرد و در شیراز به حکومت پرداخت؛ 3) مظفرالدین شاه: شاه ایران [1278-1313 قمری] پسر ناصرالدین شاه و ولیعهد او [1278-1313 قمری]. در زمان او انقلاب مشروطه روی داد و او فرمان مشروطه را صادر کرد [1324 هجری].

محاسبه ابجد «مُظفرالدین»

کبیر وسیط صغیر
م 40 4 4
ظ 900 0 0
ف 80 8 8
ر 200 8 2
ا 1 1 1
ل 30 6 3
د 4 4 4
ی 10 10 1
ن 50 2 5
جمع عددی 1315 43 28

نام های هم‌وزن در ابجد کبیر

جدول ارزشی حروف ابجد

  الف ب ج د
کبیر 1 2 3 4
وسیط 1 2 3 4
صغیر 1 2 3 4
  ه‍ و ز
کبیر 5 6 7  
وسیط 5 6 7  
صغیر 5 6 7  
  ح ط ی
کبیر 8 9 10  
وسیط 8 9 10  
صغیر 8 0 1  
  ک ل م ن
کبیر 20 30 40 50
وسیط 8 6 4 2
صغیر 2 3 4 5
  س ع ف ص
کبیر 60 70 80 90
وسیط 0 10 8 6
صغیر 6 7 8 0
  ق ر ش ت
کبیر 100 200 300 400
وسیط 4 8 6 4
صغیر 1 2 3 4
  ث خ ذ
کبیر 500 600 700  
وسیط 8 0 4  
صغیر 5 6 7  
  ض ظ غ
کبیر 800 900 1000  
وسیط 8 0 4  
صغیر 8 0 1  
  گ چ پ ژ
کبیر 40 9 6 21
وسیط 4 9 6 9
صغیر 4 0 6 3

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9

برندگان قرعه کشی