هدیه ایران

معنی اسم

عِزالدین

/ez(z)oddin/

(عربی) 1- موجب کرامندی کیش و آیین، سبب عزت و ارجمندی دین؛ (اَعلام) 1) دومین سلطان مصر [648-655 قمری] از سلسله‌ی ممالیک بحری، همسر شجرةالدّر، که توسط غلامان همسرش کشته شد؛ 2) عزالدین حسین لر: نام دو تن از اتابکان لر کوچک. عزالدین حسین اول: اتابک [677-629 قمری]؛ عزالدین حسین دوم: اتابک [716-730 قمری]؛ 3) عزالدین محمّد لر (= محمّدلر): نام دو تن از اتابکان لر کوچک؛ عزالدین محمّد اول: اتابک [695-716 قمری]،که از سوی غازان خان حکومت یافت و پس از مرگ او مدتی همسرش دولت خاتون جانشین وی شد؛ عزالدین محمّد دوم: اتابک [750-795 قمری] که پس از حمله‌ی تیمور به بروجرد متواری شد، تا در سال 806 هجری سرش را نزد تیمور بردند؛ 4) عزالدین مسعود: نام دو تن از اتابکان موصل و از امرای آل زنگی؛ عزالدین مسعود اول: اتابک موصل [577-589 قمری]، پسر قطب‌الدین مودود. صلاح‌الدین ایوبی دو بار به قلمرو او لشکر کشید و بخشی از قلمرو موصل را گرفت؛ عزالدین مسعود دوم: معروف به ملک قاهر، اتابک موصل [607-615 قمری]، پسر نورالدین ارسلانشاه دوم.

محاسبه ابجد «عِزالدین»

کبیر وسیط صغیر
ع 70 10 7
ز 7 7 7
ا 1 1 1
ل 30 6 3
د 4 4 4
ی 10 10 1
ن 50 2 5
جمع عددی 172 40 28

جدول ارزشی حروف ابجد

  الف ب ج د
کبیر 1 2 3 4
وسیط 1 2 3 4
صغیر 1 2 3 4
  ه‍ و ز
کبیر 5 6 7  
وسیط 5 6 7  
صغیر 5 6 7  
  ح ط ی
کبیر 8 9 10  
وسیط 8 9 10  
صغیر 8 0 1  
  ک ل م ن
کبیر 20 30 40 50
وسیط 8 6 4 2
صغیر 2 3 4 5
  س ع ف ص
کبیر 60 70 80 90
وسیط 0 10 8 6
صغیر 6 7 8 0
  ق ر ش ت
کبیر 100 200 300 400
وسیط 4 8 6 4
صغیر 1 2 3 4
  ث خ ذ
کبیر 500 600 700  
وسیط 8 0 4  
صغیر 5 6 7  
  ض ظ غ
کبیر 800 900 1000  
وسیط 8 0 4  
صغیر 8 0 1  
  گ چ پ ژ
کبیر 40 9 6 21
وسیط 4 9 6 9
صغیر 4 0 6 3

توجه: در نوعی دیگر از محاسبه ابجد، ارزش حروف «گچپژ» را اینگونه محاسبه میکنند:

  • حرف «گ»: ارزش دو حرف «ک»
  • حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  • حرف «پ»: ارزش سه حرف «ب»
  • حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»

ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12

ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9

برندگان قرعه کشی